СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2020-4-81-10

Ключові слова:

особистість, правове виховання, знання, справедливість, культура правового виховання, правосвідомість, цілі правового виховання

Анотація

Актуальність теми наукової розвідки обумовлена необхідністю дослідження цілей правового виховання суспільства та особистості, так як без цих складових не можливе функціонування демократичного суспільства та існування правової держави. Мета наукової розвідки: соціально- філософське осмислення філософії правового виховання як основи демократичного суспільства, що формується на правових нормах і принципах, на правовій та етичній культурі особистості як одного з основних пріоритетів правового виховання соціально активної особистості в умовах демократизації сучасного суспільства. Завдання дослідження: 1) розкрити цілі правового виховання як основи формування правомірної поведінки та рефлексію системи правового виховання та «знання права»; 2) показати напрями формування правової держави та правової свідомості та здійснити рефлексію правових переконань громадян, справедливості та відповідальності; 3) розкрити рефлексію законності, необхідності слідувати правовим приписам та солідарності з правом, а також рефлексію правової культури і правового виховання як умови жити у правовому суспільстві; 4) здійснити рефлексію правових навичок, правових вмінь та правових звичок як особистісних якостей та філософії цілей           правового виховання особистості як основи функціонування демократичного суспільства. Методологія - методи аналізу і синтезу, абстрагування, історичного і логічного, переходу від абстрактного до конкретного, системного і структурно-функціонального аналізу, що дозволили здійснити соціально- філософське осмислення філософії правового виховання як основи демократичного суспільства, що формується на правових нормах і принципах, на правовій та етичній культурі особистості. Зроблено висновок, що цілями правового виховання є формування систем правових знань, правової переконаності, мотивів і звичок правомірної, соціально-активної поведінки відповідно до завдань формування правової державності в Україні. Звичайно, даний перелік не є вичерпним і припускає можливість тих чи інших доповнень, але, на нашу думку, він належним чином відображає структуру правосвідомості, яка складається з інтелектуальних, емоційних і вольових компонентів

Посилання

Andryukajtene, R. & Oleksenko, R., 2018. Do formuvannya svitoglyadny`x oriyenty`riv suchasnoyi lyudy`ny` Vseukrayins`ka naukovoprakty`chna konferenciya z mizhnarodnoyu uchastyu do 95-richchya Melitopol`s`kogo derzhavnogo pedagogichnogo universy`tetu imeni Bogdana Xmel`ny`cz`kogo "Dy`skurs v umovax minly`vosti sociokul`turnogo prostoru". 8-10.

Andrusy`shy`n, R. M., 2016. Pravove vy`xovannya pracivny`kiv OVS : teorety`ko-pravovy`j vy`mir : dy`s. … kand. yury`d. nauk : 12.00.01. L`viv. 226.

Buhaichuk, Oksana, 2019. Strategies of information and innovation activity development at enterprise in digital conditions. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 1 (78). 75-85.

Voronkova, Valentyna, Metelenko, Natalya, Nikitenko, Vitalina & Silina, Iryna, 2019. System analysis of the economy of sustainable development as environmentally balnced and socially oriented one. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 1 (78). 86-97.

Voronkova, V. H., 2008. Filosofiia humanistychnoho menedzhmentu (sotsialno-antropolohichni vymiry): monohrafiia. Zaporizhzhia: RVV ZDIA. 254.

Voronkova, V. & Kyvliuk, O., 2017. Philosophical Reflection Smart-Society as a New Model of the Information Society and its Impact on the Education of the 21st Century. Future Human Image. 7. 154-162.

Zhinkin, S. A. & Golovchenko, G. A., 2016. Znachenie pravovogo vospitaniia v zakreplenii sotsialno-pravovykh tsennostei v pravosoznanii lichnosti. Teoriia i praktika obshchestvennogo razvitiia. 1. 49-51.

Zhuravel, Kristina, 2019. Concept of flexible management at enterprise in digitalization and lean production conditions. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 1 (78). 98-107.

Kapitanenko N. P., 2010. Azartni ihry za zakonodavstvom Ukrainy, Rosii ta Bilorusi: porivnialno-pravovyi aspekt. Derzhava ta rehiony. Ser. Pravo. 1. 144-149.

Kyrychenko, Mykola, 2019. Vplyv tsyfrovykh tekhnolohii na rozvytok liudskoho i sotsialnoho kapitalu v umovakh didzhytalizovanoho suspilstva. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 1 (78). 108-129.

Melnik, Victoria, 2019. Agile-management 3.0 concept as a factor of technological progress development in the digital society. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU.1 (78). 130-139.

Nedyuxa, M., 2012. Pravova ideologiya: osnovni teorety`ko-metodologichni pidxody` do vy`znachennya ponyattya. Publichne pravo. 3. 299–306.

Nikitenko, V. O., 2013. Problem field of the geokul′ turnogo phenomenon: scientific approaches. Gìleâ (Research Bulletin): Col. Sciences. Ave: publishing SCIENCE LLC NVP. 71. 500-504

Nikitenko, Vitalina, 2020. Culture and civilization: interaction and relationship in the context of social and philosophical analysis. Humanities Studies. 3 (80).49-64.

Nikitenko V. O., 2013. Heokulturni tsinnosti v umovakh suchasnoho svitovoho rozvytku: sotsialno-filosofskyi vymir. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. 54. 266-280.

Nikitenko V. O., 2013. Problem field of the geokul′ turnogo phenomenon: scientific approaches. Gìleâ (Research Bulletin): Col. Sciences. Ave: publishing SCIENCE LLC NVP. 71. 500-504

Teoriya derzhavy` i prava Ukrayiny`: pidruchny`k, 2018 / O. M. Bandurka ta in. Xarkiv: Majdan. 452.

Filosofiya pravovogo vy`xovannya, 2012 / A. P. Get`man ta in.; za red. A. P. Get`man, O. G. Dany`l`yana. Xarkiv: Pravo. 248.

Nesterenko, O. M., 2015. Aktual`ni problemy` ta cili pravovogo vy`xovannya molodi. Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo nacional`nogo universy`tetu. Seriya: Pravo. 35, ch. 2, T. 1.53-55.

Nesterenko, O. M., 2016. Analiz pidxodiv do rozuminnya ponyattya pravovogo vy`xovannya v suchasnij yury`dy`chnij nauci. Naukovy`j visny`k Xersons`kogo derzhavnogo universy`tetu. Seriya: Yury`dy`chni nauky`. 2. T. 1. 19-21.

Nesterenko, O. M., 2020. Suchasne pravove vy`xovannya v Yevropi yak ody`n iz sposobiv formuvannya svidomogo gromadyany`na. In: Publichne upravlinnya ta administruvannya u cy`frovomu suspil`stvi: monografiya. F. O.-P. Odnorog, Melitopol`. 30-38.

Nesterenko, O. M., 2019. Pravove vy`xovannya u suchasnomu suspil`stvi: teorety`ko-komparaty`vists`ke doslidzhennya: dy`s…kand. yur. nauk: 12.00.01. Xarkiv. 260.

Oleksenko, R., 2013. Ekonomichna osvita i vy`xovannya yak zasoby` rozvy`tku svitoglyadny`x zasad suchasnogo pidpry`yemny`cztva. Vy`shha osvita Ukrayiny`. 4. 80−83.

Oleksenko, R. I., 2013. Global`ni problemy` filosofiyi vid Anty`chnosti do s`ogodennya v dy`skursi ry`nkovy`x transformacij. Pry`dniprovs`ki social`no-gumanitarni chy`tannya: u 6-ty` chasty`nax. Ch. 2: materialy` Dnipropetrovs`koyi sesiyi II Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoyu uchastyu. 148-151.

Oleksenko, R. I., 2014. Pravove i social`no-ekonomichne pidg`runtya ry`nkovoyi ekonomiky`. Gileya: naukovy`j visny`k. 80. 266-270.

Oleksenko, R., Afanasєva, L. , 2019. Ekonomiko – pravovoi mekhanizm realizatsii novoi modeli sovremennoi kulturnoi politiki Ukrainy. Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia zaochnaia konferentsiia «Aktualnye problemy ekonomiki, menedzhmenta i marketinga v sovremennykh usloviiakh» 23 ianvaria 2019 g. 421-425.

Sosnin, O. V., Voronkova, V. H. & Azhazha, M. A., 2016. Filosofiia humanistychnoho menedzhmentu (sotsialno-politychni, sotsialno-ekonomichni, sotsialno-antropolohichni vymiry): navchalnyi posibnyk. Zaporizhzhia: Dyke pole. 356.

Tacij, V. Ya., Get`man, A. P., Dany`l`yan, O. G., Gerasina, L. M., Dz`oban`, O. P., Kaly`novs`ky`j, Yu. Yu. & Manujlov, Ye. M., 2013. Pravove vy`xovannya v suchasnij Ukrayini. 2-ge vy`d., pererobl. i dopov.X. : Pravo. 440. ISBN 978-966-458-526-9

Upravlinnia liudskymy resursamy: filosofski zasady: navch.posibnyk, 2006 / V. H. Voronkova, A. H. Belichenko, O. M. Popov ta in.K.: Profesional. 576.

Utiuzh, I. H., 2009. Tsyvilizatsiina paradyhma osvity: teoretyko-metodolohichnyi aspekt. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. 38. 60-66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-05

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА