Про журнал

Галузь та проблематика

«Humanities  Studies» - науковий часопис, що видається Запорізьким національним університетом у співпраці з Маріямпольською колегією (Литва), що є продовженням випуску збірника наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії». Необхідність отримання нового сертифікату журналу 9№23925-13765ПР від 23.04.2019  була викликана тим, що згідно наказу №1168 від 29.10.18р. Міністерством освіти і науки України було здійснено реорганізацію Запорізької державної інженерної академії, в результаті якої Запорізький національний університет став правонаступником і Запорізька державна інженерна академія  стала  його складовою частиною. «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» було трансформовано у «Humanities  Studies», редколегія якого продовжує концепцію попереднього видання.

«Humanities  Studies» є рецензованим часописом з відкритим доступом, який зорієнтований на публікації праць вчених з  актуальних питань гуманітарних наук.  Як наукове видання,  «Humanities  Studies» презентує  самі найсучасніші дослідження з питань гуманітарних наук та знайомить зі структурою філософського знання - соціальної філософії та філософії історії, філософської антропології, філософії культури, історії філософії, філософії освіти, філософії науки та техніки.

В науковому часописі  «Humanities Studies» головними проблемами є філософські та соціальні  (поведінкові)  проблеми сучасного бурхливого світу, що розглядаються у контексті глобалізації і цифровізації.

Часопис демонструє, що світ трансформується, стрімко, до невпізнання, ми перебуваємо на порозі нової промислової і технологічної революцій, які докорінно змінюють плин нашого повсякдення, способи роботи, взаємодії та екзистенції людини. Нічого подібного до четвертої промислової та технологічної революцій людство не зазнавало. Новітні технології міцно поєднують фізичний, цифровий і біологічний світи. З’являються нові бізнес-моделі, перебудовуються системи виробництва, споживання. Ці зміни трансформують людину, природу суспільство і все людство, тому необхідно вчитися ними керувати.

 «Humanities Studies» як науковий часопис є міжнародним виданням, в якому аналізуються сучасні проблеми зарубіжного досвіду у подальшому розвитку суспільного життя, що дає змогу по-новому поглянути на повсякденну реальність, в майбутньому ми бачимо зростання креативного складника у різних сферах діяльності, включаючи соціальну та економічну. Незабаром саме від нього залежатиме організація робочих місць, економічна ситуація на ринку й розвиток міст, що вимагає дієвості нових філософських  концептуальних підходів.

Редакція журналу «Humanities Studies» звертає увагу на формування здорового, розумного і практичного механізму ефективного управління в ХХ1 століття з точки зору філософії Просвітництва 2.0 та гнучкого менеджменту 3.0, до якого залучений аналіз філософських та соціальних проблем. Ми заповнюємо прогалину у формуванні інноваційності сучасного суспільства, скерованого на формування кращого як теперішнього, так і майбутнього - такого, у якому прогрес буде служити людині і суспільству, а не руйнувати їх, та сприяти  досягненню ефективності управління у будь-якій ситуації.

Редколегія часопису  «Humanities Studies» буде намагатися зробити часопис практичним, щоб сформувати цифрове суспільство та управління (розділ «Філософія економіки та управління), яке б сприяло розвитку здорового, креативного та розумного діджиталізованого суспільства. Ми також звертаємо увагу на проблеми філософії культури та філософії освіти у контексті креативності та цифровізації, що презентують широкий спектр освітніх питань -  цифровізації освіти у контексті глобалізації та цифрової революції - цифрової економіки та цифрового менеджменту.

 Склад редколегії «Humanities Studies» представлений дослідниками з України, Литви, Білорусі, Молдови та передбачає не тільки видання журналу, а й проведення наукових конференцій, методологічних семінарів, круглих столів з актуальних проблем філософських та наук.

Процес рецензування

Рецензування проводиться конфіденційно згідно з принципами double-blind  рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один одного).

Періодичність публікації

Журнал виходить 2 рази на рік

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етика публікацій

Етичні принципи роботи рецензентів

 

1. Принцип конфіденційності. Рецензування проводиться конфіденційно згідно з принципами double-blind  рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один одного).

 

2.  Принцип актуальності та наукової новизни досліджуваної теми. Одним з принципів процедури рецензування є аналіз актуальності та наукового змісту статті, виявлення теоретико-методологічної і практичної цінності, наукової значущості і новизни, головних змістовних аспектів досліджуваної проблематики

 

3. Принцип неупередженості.  Рецензент здійснює наукову експертизу матеріалів, яка носить неупереджений характер. Рукопис, що отримана для рецензування, розглядається як конфіденційний документ,що не передається для ознайомлення чи обговоренння третім особам, що не мають для цього повноважень від редакції.

 

4. Принцип колегіальності. Рішення про публікацію приймається редакційною радою на основі експертних оцінок рецензентів з врахуванням відповідності представлених матеріалів тематичній спрямованості збірника наукових праць, їх наукової значущості та актуальності.

 

5. Принцип відбору статей. Стаття, що отримала негативну рецензію, рішенням редакційної ради відхиляється, направляється автору разом з зауваженнями рецензентів і потребує доопрацювання.  На основі рецензії автор повинен врахувати зауваження і внести зміни у відповідні місця рукопису електронного варіанту тексту,  після чого повертається в редакцію і повторно рецензується. У випадку незгоди з рецензентом автор повинен коротко і чітко висловити свою позицію.

 

6. Принцип об’єктивності та аргументованості.  Рецензент повинен давати об’єктивну  і аргументовану оцінку викладеним результатам. Персональна критика автора недопустима. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

 

 

Етичні принципи та відповідальність авторів

 

1. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність приведених фактів, статистичних даних, власних імен та інших свідчень, а також за зміст матеріалів.

 

2. Направляючи в редакцію рукопис своєї статті, автор бере на себе відповідальність не публікувати її ні повністю, ні частково в іншому виданні без згоди редакції.

 

 

Етичні принципи і відповідальність редактора

 

1. Зміст статті повинен відповідати гуманітарній тематиці. Редакція залишає за собою право відхилити без рецензії статті, що не відповідають профілю збірника наукових праць.

 

2. Принцип професійного рецензування. Рукопис, що поступила  до редакції, направляється на рецензування спеціалістам у даній сфері  дослідження. До публікації приймаються статті, які пройшли рецензування.

 

3. Порядок і черга публікації статті визначається у залежності від об’єму статей, що  публікуються у кожному конкретному випуску.

 

4.  Редакція залишає за собою право не публікуватии статтю. У випадку відхилення статті автору направляється аргументована відмова у письмовій формі. Автори мають право на доопрацювання статті чи заміну її іншим матеріалом. Жодні матеріали, передані у редакцію, не повертаються.

 

5. Редакція приймає до розгляду раніше не опубліковані статті, що представляють собою оригінальне наукове дослідження, що відповідає тематиці журналу. Всі статті перевіряються програмою Антиплагіат, в результаті перевірки якої приймаються статті з унікальністю тексту не менше, ніж 80 %, а у противному разі редакція залишає за собою  право відмовити авторові у публікації статті.

 

6. Редактор журналу несе відповідальність за прийняття рішень відносно запропонованих до розгляду статей. Основою для рішення редколегії журналу про прийняття рішень статті до друку чи відмові до опублікування є виключно наукова цінність статті, її значення для наукового прогресу і якість підготовки.

 

7. Редактор журналу і члени редколегії журналу не мають права розкривати інформацію про статті, які поступили до редакції будь-кому, за виключенням вузького кола осіб, що мають безпосереднє відношення до статті чи процесу її підготовки до опублікування.

 

8. Редактор журналу  у процесі аналізу статей повинен детально знайомитися з оригінальною інформацією, що включається в них, проте ні при жодних обставинах не має права використовувати її у своїх власних дослідженнях чи в своїх особистих цілях. Використання такої інформації допускається тільки після офіційного опублікування статті при здійсненні коректного цитування у відповідності з загальноприйнятими вимогами.

 

9. Редактор журналу при жодних обставинах не повинен нав’язувати авторам цитування опублікованих у збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» статей з метою штучного покращення науково метричних показників даного видання.

 

10. Редактор повинен забезпечити контроль точності і коректності цитування у статті, затвердженої для опублікування.

 

11. Редактор повинен оцінювати наукові статті у відповідності з  інтелектуальним змістом, незалежно від раси, статі, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства і політичних поглядів автора.