Процедура рецензування

Рецензування проводиться конфіденційно згідно з принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один одного).

Коментарі рецензентів надсилаються авторам для подальшого доопрацювання рукопису статті. Після врахування коментарів, рукопис повторно надсилається рецензентам для перевірки коректності внесених виправлень.

У разі якщо автори не погоджуються з коментарями рецензентів, вони можуть надати наукове обґрунтування того, чому виправлення не може бути внесено. Ці коментарі будуть надіслані рецензентам для подальшої наукової дискусії.

Якщо автори мають якийсь конфлікт інтересів що стосується процесу рецензування вони повинні заявити про це під час надсилання рукопису статті.

Якщо рецензент має конфлікт інтересів щодо надісланого йому рукопису він повинен відразу повідомити про це редакцію журналу. Рецензент не має права передавати матеріали рукописів третім особам. Якщо рецензент вважає за потрібне надіслати рукопис ще одному спеціалісту, він повинен повідомити про це редакцію журналу.

Термін рецензування складає 15 днів.

 

Процес рецензування:

Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.

Відповідальний секретар проводить попередню оцінку статей, що надійшли до редакції, відповідності змісту матеріалу профілю і тематиці журналу, надсилає їх для рецензування членам редколегії, науковим редакторам розділів, фахівцям з розглянутих проблем.

Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення («Unicheck»).

Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу.

Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.

Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора журналу.

Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.

У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю.

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.

Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором.