Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice.
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

1. Стаття обов’язково  супроводжується авторською довідкою: призвіще, ім’я, по-батькові; наукова ступінь; наукове звання; посада; місце роботи;  робочий і домашній адрес; телефони, адрес електронної пошти.

2. Редакційна колегія приймає до друку статі виключно при умові їх відповідності вимогам ВАК (див. Постанову ВАК України №7-05-1и від 15.01.2003р.) відносно структури наукової статті, у відповідності з якими стаття повинна включати такі елементи, як:

- актуальність та постановку проблеми у загальному вигляді, її зв'язок з важливим науковими і практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких представлено вирішення даної проблеми і на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
- формулювання цілей статті ( постановка завдань);
- виклад осново матеріалу дослідження з повним обгрнутуванням отриманих наукових результатів;
- висновки дослідження і перспективи подальших пошуків у даному напрямку.

3. Структурні елементи статті необхідно виділити напівжирним шрифтом: постановка проблеми (включаючи аналіз останніх досліджень і публікацій); мета статті; виклад основного матеріалу; висновки.

4. До публікації у збірнику наукових праць приймаються раніше не опубліковані наукові статті. За точність цитування і приведення у статтях наукових фактів,цифр, інших відомостей відповідають автори. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

5. Всі статті супроводжуються УДК і рецензією доктора наук чи кандидата відповідності спеціальності публікації чи виписка з протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.  Редакція здійснює власне рецензування статей, редколегія залишає за собою право відхиляти неякісні матеріали без пояснення причин. Матеріали рецензуються членами редакційної колегії і збірника незалежними експертами, виходячи з позицій вищих міжнародних стандартів якості, і рецензуються.

6. Рукопис статті присилається в одному в одному екземплярі, надрукованому з однієї сторони листа формату А-4. Разом з рукописом присилається електронний варіант статті, підготовлений в текстовому редакторі MS Word for Windows (формату doc.). Електронний варіант статті присилається на електронну пошту за адресою: valentinavoronkova236@gmail.com

7.  Вимоги до оформлення тексту: всі поля по 20 мм; шрифт Times Arial, кегель 14 пт; інтервал – 1,0; абзацний відступ – 1,25 мм. Рисунки і таблиці оформляються у відповідності з ГОСТом.

 8. Список літературних джерел розміщується у відповідності з алфавітом їх використання

Джерела виконуються на мові оригіналу. Посилання на літературу у тексті даються у відповідності з наступними параметрами:   [5,с.87], де 5 – номер джерела у відповідності зі списом літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел дають наступним чином: [3; 5; 7].    Слід надати список використаної літератури  REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED). Бібліографічний запис використаної літератури слід оформляти у відповідності зі стандартами «ДСТУ 7.1:2006».

9. Розмір анотації (українська, англійська) не повинен перевищувати 1800 знаків. Анотація дає можливість встановити основний зміст наукової статті, визначити її релевантність, повинна включати характеристику основної теми, проблеми наукової статті, цілі роботи, методологію дослідження, наукове і практичне значення, результати роботи. В анотації вказується, що нового  несе в собі дана стаття у порівнянні з іншими у відповідності з тематикою і цільовим призначенням. В анотації вказується, що нового несе в собі дана стаття у порівнянні з іншими у відповідності з тематикою і цільовим призначенням. Анотація повинна бути оформлена у відповідності з міжнародними стандартами: не повинна повторюватися назва статті в анотації, необхідно вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів.

10. Ключові слова: повинні виражати основний зміст статті, щоб слугувати орієнтиром для пошуку статей  в електронних базах. Розміщуються після анотації у кількості 7-8 слів, які приводяться в трьох анотаціях – українська анотація і ключові слова (на початку статті), російська і англійська анотація і ключові слова (в кінці статі).

11. Висновки дослідження повинні супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, підтвердженням гіпотез, описаних у статті.

12.  Відповідальність за точність, правильність і коректність цитування, посилань і перекладу покладається на автора. Будь-які порушення авторських прав переслідуються у відповідності з законом. Передрук матеріалів збірника наукових праць можливий тільки при згоді редакції.

13. Графіки виходу збірника наукових праць:

1 - остання неділя березня;
2- остання неділя червня;
3 – остання неділя вересня;
4 – остання неділя грудня.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.