Етика публікацій

Етичні принципи роботи рецензентів 

1. Принцип конфіденційності. Рецензування проводиться конфіденційно згідно з принципами double-blind  рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один одного).

2.  Принцип актуальності та наукової новизни досліджуваної теми. Одним з принципів процедури рецензування є аналіз актуальності та наукового змісту статті, виявлення теоретико-методологічної і практичної цінності, наукової значущості і новизни, головних змістовних аспектів досліджуваної проблематики.

3. Принцип неупередженості.  Рецензент здійснює наукову експертизу матеріалів, яка носить неупереджений характер. Рукопис, що отримана для рецензування, розглядається як конфіденційний документ,що не передається для ознайомлення чи обговоренння третім особам, що не мають для цього повноважень від редакції.

4. Принцип колегіальності. Рішення про публікацію приймається редакційною радою на основі експертних оцінок рецензентів з врахуванням відповідності представлених матеріалів тематичній спрямованості збірника наукових праць, їх наукової значущості та актуальності.

5. Принцип відбору статей. Стаття, що отримала негативну рецензію, рішенням редакційної ради відхиляється, направляється автору разом з зауваженнями рецензентів і потребує доопрацювання.  На основі рецензії автор повинен врахувати зауваження і внести зміни у відповідні місця рукопису електронного варіанту тексту,  після чого повертається в редакцію і повторно рецензується. У випадку незгоди з рецензентом автор повинен коротко і чітко висловити свою позицію.

6. Принцип об’єктивності та аргументованості.  Рецензент повинен давати об’єктивну  і аргументовану оцінку викладеним результатам. Персональна критика автора недопустима. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей. 

 

Етичні принципи та відповідальність авторів

1. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність приведених фактів, статистичних даних, власних імен та інших свідчень, а також за зміст матеріалів.

2. Направляючи в редакцію рукопис своєї статті, автор бере на себе відповідальність не публікувати її ні повністю, ні частково в іншому виданні без згоди редакції.

 

Етичні принципи і відповідальність редактора

1. Зміст статті повинен відповідати гуманітарній тематиці. Редакція залишає за собою право відхилити без рецензії статті, що не відповідають профілю збірника наукових праць.

2. Принцип професійного рецензування. Рукопис, що поступила  до редакції, направляється на рецензування спеціалістам у даній сфері  дослідження. До публікації приймаються статті, які пройшли рецензування.

3. Порядок і черга публікації статті визначається у залежності від об’єму статей, що  публікуються у кожному конкретному випуску.

4.  Редакція залишає за собою право не публікуватии статтю. У випадку відхилення статті автору направляється аргументована відмова у письмовій формі. Автори мають право на доопрацювання статті чи заміну її іншим матеріалом. Жодні матеріали, передані у редакцію, не повертаються.

5. Редакція приймає до розгляду раніше не опубліковані статті, що представляють собою оригінальне наукове дослідження, що відповідає тематиці журналу. Всі статті перевіряються програмою Антиплагіат, в результаті перевірки якої приймаються статті з унікальністю тексту не менше, ніж 80 %, а у противному разі редакція залишає за собою  право відмовити авторові у публікації статті.

6. Редактор журналу несе відповідальність за прийняття рішень відносно запропонованих до розгляду статей. Основою для рішення редколегії журналу про прийняття рішень статті до друку чи відмові до опублікування є виключно наукова цінність статті, її значення для наукового прогресу і якість підготовки.

7. Редактор журналу і члени редколегії журналу не мають права розкривати інформацію про статті, які поступили до редакції будь-кому, за виключенням вузького кола осіб, що мають безпосереднє відношення до статті чи процесу її підготовки до опублікування.

8. Редактор журналу  у процесі аналізу статей повинен детально знайомитися з оригінальною інформацією, що включається в них, проте ні при жодних обставинах не має права використовувати її у своїх власних дослідженнях чи в своїх особистих цілях. Використання такої інформації допускається тільки після офіційного опублікування статті при здійсненні коректного цитування у відповідності з загальноприйнятими вимогами.

9. Редактор журналу при жодних обставинах не повинен нав’язувати авторам цитування опублікованих у збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» статей з метою штучного покращення науково метричних показників даного видання.

10. Редактор повинен забезпечити контроль точності і коректності цитування у статті, затвердженої для опублікування.

11. Редактор повинен оцінювати наукові статті у відповідності з  інтелектуальним змістом, незалежно від раси, статі, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства і політичних поглядів автора.