ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 4.0

Mykola Kyrychenko

Анотація


Актуальність теми дослідження. Актуальність дослідження в тому, що розвиток цифрових технологій у контексті інновацій і глобалізації сприяв посиленню інформатизації і ком’ютеризації, що сприяють створенню постіндустріального капіталізму, у якому високо поціновується комп’ютерна робота, заснована на знаннях, а інформація виступає як конкурентоспроможна сила, яка сприяє посиленню конкуренції. Завдяки цифровим пристроям збирається цифрова інформація як основа експоненціонального розвитку, що сприяє трансформації ручної праці в інтелектуальну, відбувається виробництво «знання засобами знання». Мета дослідження - концептуалізація впливу глобалізації на розвиток цифрових технологій та інновацій в умовах Четвертої промислової революції 4.0, тому що глобалізація економіки означає, що ми зазнаємо впливу великих обсягів інформації, яких не бачили і не знали раніше. Завдання дослідження: 1) проаналізувати цифрові технології та їх вплив на розвиток техніки, суспільства, людини; 2) визначити напрями розвитку інновацій, що розвиваються в умовах цифрового суспільства; 3) з’ясувати, як глобалізація впиває на розвиток цифрових технологій та інновацій; 4) розробити напрями формування цифрової культури. Методологія дослідження. В дослідженні ми використовуємо базові методи для концептуалізації впливу глобалізації на розвиток цифрових технологій та інновацій в умовах Четвертої промислової революції 4.0, зокрема нелінійної методології до пізнання механізмів самоорганізації систем у стані нестабільності, фазах кризи, «режимів із загостренням», що дає можливість показати, що у стані нестабільності змінюється сама людина. Результат дослідження. 1. Проаналізовано цифрові технології та їх вплив на розвиток техніки, суспільства, людини. 2. Виявлено плюси і мінуси експоненціонального зростання. 3. Представлено аналіз цифровізації злочинного комп’ютерного підпілля, яка також зростає експоненційно і процвітає в епоху Великих даних. 4. Виявлено напрями розвитку ШІ, що розвивається в умовах цифрового суспільства. Практичні рекомендації. Проводити: 1)     формування нових гуманітарних постмодерних цінностей, направлених на упровадження у життя нової гуманітарної культури Просвітництва 2.0; 2) формування нового мислення з мінімальною саморефлексією, щоб вміти жити у цифровому суспільстві; 3) організація нового технолікбезу з врахуванням нової цифрової культури, щоб протидіяти негативним технологіям нового дня; 4) формування психогігієни існування людини в техногенному світі і розуміння нової екзистенційної ситуації.


Ключові слова


цифрові технології; цифровий світ; експоненційний розвиток; інновації; глобалізація; цифрове підпілля; нове мислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Andryukaytene, R., Voronkova, V., Kyvlyuk, O., Romanenko, T., Ryzhova I., 2017. Kontseptualyzatsyya smart-obshchestva y smart-tekhnolohyy v kontekste razvytyya sovremennoy tsyvylyzatsyy. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos, Kaunas. 11-12.

Alʹ-Khalili, Dzhym, 2018. Shcho dali? Vse, shcho nauka znaye pro nashe maybutnye / per. z anhl. M.Klymchuka. Kyyiv: Ki Fond Media. 248.

Appelo, Yurhen, 2019. Menedzhment 3.0. Agile-menedzhment. Liderstvo ta upravlinnya komandamy». Kharkiv: Ranok: Fabula. 432.

Brinʹolfsson, E., Makafi, E., 2016. Druha epokha mashyn: robota, prohres ta protsvitannya v chasy nadzvychaynykh tekhnolohiy. Kyyiv : FUND. 236.

Voronkova, V.H., 2013. Formyrovanye novoho myrovozzrenyya, novoho cheloveka, novoho obshchestva budushcheho. Antropolohycheskye yzmerenyya fylosofskykh yssledovanyy: Dnepropetrovsk: Dnepropetrovskyy natsyonalʹnyy unyversytet zheleznodorozhnoho transporta ym. akademyka V. Lazaryana. 3. 69-79.

Hudmen, Mark, 2019. Zlochyny maybutnʹoho / Per. z anhl. I. Mazarchuk, YA.Mashyko. Kharkiv: Ranok: Fabula. 592.

Kelli, Kevin, 2018. Nevidvortne. 12 tekhnolohiy, shcho formuyutʹ nashe maybutnye. / per. z anhl. Nataliya Valevsʹka. K. : Nash format. 304.

Kyrychenko, Mykola, 2019. Vplyv tsyfrovykh tekhnolohiy na rozvytok lyudsʹkoho i sotsialʹnoho kapitalu v umovakh didzhytalizovanoho suspilʹstva. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhia: ZNU. 1 (78). 108-129.

Levitin, Daniel, 2020. Strukturovane myslennya. Yasnyy rozum v informatsiynomu khaosi / per. z anhl. Roman Shyyan. K.: Nash format. 456.

Makafi, Endryu, Brinʹolfsson, Erik, 2019. Mashyna, platforma, natovp. Yak pryborkaty nashe maybutnye / Per. z anhl. Oleksandra Astashova. K.: Nash format. 336.

Meyson, Pol, 2019. Postkapitalizm. Putivnyk u maybutnye / per. z anhl. Nataliya Mochalova. K. : Nash format. 360.

Nikitenko, V. O., 2013. Problemne pole heokulʹturnoho fenomenu: naukovi pidkhody. Hileya (naukovyy visnyk): zb. nauk. pr. K. : UAN TOV «NVP»«VIR», 71. 500-504.

Nikitenko, V. O., 2013. Suchasna heokulʹtura yak sotsiokulʹturnyy fenomen. Humanitarnyy visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. Zaporizhzhya: ZDIA, 53. 261-270.

Nikitenko, V., Andriukaitiene, R., Punchenko, O., 2019. Developing corporate management to improve the quality of customer service. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhia: ZNU. 1 (78), 140-153.

Oleksenko, R. , 2017. Lyudyna v umovakh informatsiynoho suspilʹstva yak ob'yekt sotsialʹno-ekonomichnoyi refleksiyi. Stanovlennya i rozvytok informatsiynoho suspilʹstva yak osnovy zabezpechennya konkurentospromozhnosti Ukrayiny u sviti a staloho rozvytku suspilʹstva i derzhavy. 59-62.

Ross, Alek, 2017. Industriyi maybutnʹoho / per. z anhl. Nataliya Koshmanenko. Kyyiv : Nash format. 320.

Synerhetycheskaya paradyhma, 2003. Chelovek y obshchestvo v uslovyyakh nestabylʹnosty. M. : Prohress-Tradytsyya. 584.

Floryda, Richard, 2018. Homo creatives. Yak novyy klas zavoyovuye svit / per. z anhl. Maksym Yakovlyev. K.: Nash format. 432.

Kheyzl, Ketrin N., 2013. Yak my staly postlyudstvom. Virtualʹni tila v kibernetytsi, literaturi ta informatytsi / per. z anhl. YE.T. Maricheva. K. : Nika-Tsentr. 426.

Cherep, Alla, Voronkova, Valentyna, Muts, Luay & Fursin Oleksandr, 2019. Informatsiyni ta innovatsiyni tekhnolohiyi yak chynnyk pidvyshchennya efektyvnosti tsyfrovoyi ekonomiky ta biznesu v umovakh hlobalizatsiyi 4.0. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhia: ZNU. 1 (78). 170-181.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. О. Кириченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2708-0390 (Print) 2708-0404 (Online)