РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОЇ АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ЄВРОПІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2024-19-96-20

Ключові слова:

антидискримінаційна політика, сфера зайнятості, цифрові технології, множин на дискримінація, протидія дискримінації, соціальний діалог

Анотація

Актуальність дослідження впливу цифрових технологій на антидискримінаційну політику у сфері зайнятості в Європі пояснюється кількома важливими факторами. Останні десятиліття відзначаються стрімким розвитком інформаційних та комунікаційних технологій, які суттєво змінюють ринок праці. Дослідження впливу цифрових технологій на антидискримінаційну політику у сфері зайнятості в Європі є надзвичайно актуальним, оскільки воно сприяє розвитку більш справедливого та інклюзивного ринку праці, допомагає враховувати сучасні виклики та можливості, а також сприяє формуванню ефективних стратегій управління персоналом. Мета дослідження: теоретичні і практичні аспекти того, як цифрові технології впливають на реалізацію та ефективність антидискримінаційної політики у сфері зайнятості в європейських країнах. Методологія дослідження: Використання комбінації методів (системного, структурного, порівняльного, статистичного та інших) дозволить отримати комплексне розуміння впливу цифрових технологій на антидискримінаційну політику у сфері зайнятості в Європі та допоможе розробити рекомендації для покращення ситуації. Європейський парламент закликав Раду ЄС прийняти нову всеосяжну антидискримінаційну директиву, яка розширить правовий захист на рівні ЄС від дискримінації на всіх рівнях, у тому числі за ознакою статі, раси чи етнічного походження, релігії чи переконань, інвалідності, віку. та сексуальна орієнтація. Попередні зусилля Ради були заблоковані деякими державами-членами. Європейська директива необхідна для усунення нинішнього фрагментованого європейського підходу до антидискримінаційної політики, за якого деякі форми дискримінації, такі як вік, охоплюються лише питаннями працевлаштування Результат дослідження: 1. Проаналізовано роль цифровізації в забезпеченні рівних можливостей у працевлаштуванні в Європі. 2. З’ясовано інноваційні цифрові рішення в антидискримінаційній політиці на ринку праці Європи. 3. Визначено цифрові інструменти в реалізації проблем множинної дискримінації у сфері зайнятості та сприяння розвитку креативних індустрій в країнах ЄС. 4. Розкрито напрями оптимізації європейських практик використання цифрових технологій для протидії дискримінації у сфері працевлаштування. Таким чином, Європейський Союз веде активну боротьбу з дискримінацією на робочому місці, пропонуючи різноманітні правові та політичні інструменти для захисту прав людей. У багатьох країнах ЄС існують механізми соціального діалогу між урядом, роботодавцями та профспілками, що сприяють укладанню угод про боротьбу з дискримінацією на робочому місці та спільним заходам щодо підвищення свідомості.

Посилання

Regina Andriukaitiene , Voronkova, V.Н., Kyvliuk, O.P., Nikitenko V.A. Formation and development of smart society as high-minded, high-tech and high-intelligent community. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy 2017. Вип 71. С. 17-25

Бутинська Р. Я. Вплив цифрових технологій на трудові відносини: виклики та завдання. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С. 139–144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Chkup_2019_3_25

Воронкова В. Г., Череп А. В., Череп О .Г. Гуманістична візія в управлінні людськими ресурсами (на прикладі передових компаній світу). Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІIІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 11-12 травня 2022 року. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С. 363-365.

Воронкова В. Г., Бурашнікова О. С. Синергетична методологія дослідження цифрових інструментів ефективного функціонування податкової системи. Цифрова економіка та економічна безпека. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2024. Вип. 1(10) С.60-66. http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/301/287

Грамчук М. О., Мар’єнко В. Ю., Бурашнікова О. С. Технології інформаційного забезпечення менеджменту як нового наукового напрямку ХХI століття. Ннаукові підсумки 2022 року. Випуск XІ. С. 66.

Бурашнікова О. С., Воронкова В .Г. Цифрові технології медицини у країнах ЄС. Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині) : зб. Матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 лютого 2023 року). Запоріжжя : ЗДМУ, 2023. 207 с. С.47-49. http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/18321

Бурашнікова О. С. Міжнародний досвід побудови цифрових та інтелектуальних податкових сервісів та систем “Vectors of the development of science and education in the modern world ” (“Вектори розвитку науки і освіти на сучасному світі ”) / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. С. 46-66 DOI : 10.51587/9798-9866-95976-2023-014

European Convention on Human Rights – ECHR (https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ukr Accessed May 20, 2024)

Mariola Dzwigol-Barosz, Mykola Rohoza, Daliana Pashko, Natalya Metelenko, Daria Loiko. Assessment of international competitiveness of entrepreneurship in hospitality business in globalization processes. Journal of Entrepreneurship Education: Jordan Whitney Enterprises, Inc2019. Том 22. С. 1-7.

Метеленко Н. Г. (2009). Основи формування інфраструктури промислового підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ: ДНУ.55-67.

Європейська конвенція з прав людини – ECHR (https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ukr Режим доступу 20 травня 2024 року)

Mariola Dzwigol-Barosz, Mykola Rohoza, Daliana Pashko, Natalya Metelenko, Daria Loiko. Assessment of international competitiveness of entrepreneurship in hospitality business in globalization processes. Journal of Entrepreneurship Education: Jordan Whitney Enterprises, 2019. Том 22. С. 1-7.

Метеленко Н.Г. Основи формування інфраструктури промислового підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ: ДНУ. 2009. С. 55-67.

Нікітенко В. О., Воронкова В. Г., Череп А. В. Концепція культури безпеки як чинника соціальної відповідальності (СВ) організацій. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редак. проф. Ткаченко А.М. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С.80-84.

Олексенко Р. І., Ортіна Г. В. Формування інноваційної політики реального сектору економіки як особливого напряму розвитку України. Економіка та суспільство. 2018. С. 173-180.

Rapport mondial 2024: Union européenne https://www.hrw.org/fr/world-report/2024/country-chapters/europeanunion(Дата звернення – 19 травня 2024 року)

Річард Флорида. Homo creativus: як новий клас завойовує світ. Київ: наш формат, 2018. 432 с.

Слюсарь М.Ю., Воронкова В.Г. Використання інформаційних і комунікаційних технологій в організаціях медичного закладу. Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині) : зб. Матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 лютого 2023 року). Запоріжжя : ЗДМУ, 2023. С.200-202. http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/18321

The Concept of a «Digital Economy». [Electronic resource]. Access mode: http:// odec.org.uk/theconcept-of-a-digital-economy.

Україна 2030Е – країна з розвиненою цифровою економікою. 2021. URL: https://strategy.uifuture.org/ kraina-zrozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.

Череп А. В., Воронкова В. Г., Череп О. Г. Толерантність у дискурсивних практиках європейського суспільства та бізнесу. Humanities studies: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 12 (89). С. 160-173. http://humstudies.com.ua/article/view/266508/262522

Череп, Алла, Калюжна, Юлія, Череп, Олександр, & Воронкова, Валентина. Роль ґендеру, раси та віку в цінностях корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. Humanities studies: Collection of Scientific Papers / Ed.V. Voronkova. Zaporozhzhia: Publishing house “Helvetica”, 2022. 13 (90). P.144-157. http://humstudies.com.ua/article/view/272539/268069

Cherep Alla, Voronkova Valentyna, Cherep Oleksandr, & Kaliuzhna Iuliia. A humanistic and cross-cultural approach to organization management as a factor of people’s democracy. Humanities studies: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2023. 14 (91). P. 184–195.

Як пандемія прискорила процеси цифровізації трудових відносин. Юридична газета. 2020. URL: https://yurgazeta.com/dumka-eksperta/yak-pandemiya-priskorila-procesi-cifrovizaciyitrudovih-vidnosin.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-27

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ