СВІТОГЛЯД ЯК ДУХОВНА ОСНОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2024-19-96-08

Ключові слова:

особистість, світогляд, громадянське виховання, ноосферне світорозуміння, громадянська свідомість, світогляд захисника

Анотація

Аналізується світогляд людини, що являє собою взаємодію таких елементів як світовідчуття, світорозуміння, світосприйняття. Рисами світогляду сучасної людини можна вважати науковість, творчість, креативність, плюралістичність. Мета статті – визначити особливості світоглядного виховання українського громадянина-воїна, проаналізувати світогляд як духовну основу громадянського становлення особистості. Громадянсько-патріотична свідомість сучасного українського громадянина все ще знаходиться в низько-розгорнутому стані. Потребами забезпечення дослідницьким матеріалом означеного завдання, центром якого є налагодження ефективного виховання, становлення громадянськості української молоді, якраз і обумовлена спрямованість статті. Розвинений світогляд також є підґрунтям для громадянського становлення особистості. Лише «озброєна» знаннями та переконана у своїй правоті людина може активно діяти у суспільстві, відстоювати свою громадянську позицію у публічних дискусіях, сприяти оновленню суспільства, буди локомотивом його прогресу. У соціальному контексті світогляд постає як духовна основа громадянського становлення особистості. Безсумнівно, що від якісних характеристик світогляду людини напряму залежить її громадянське становлення, форми соціалізації, врешті-решт життєвий успіх. Світогляд людини – це своєрідний результат її індивідуальної духовної діяльності, яка знаходить свій прояв у соціально-громадянському житті. Усвідомлюючи значення національних й загальнолюдських цінностей, охарактеризовано особливості світогляду захисника Вітчизни, який має демонструвати такі риси як рішучість та дієвість у відстоюванні інтересів країни. Як правило у захисника Батьківщини сформована чітка світоглядно-громадянська позиція, яка склалась у результаті поєднання його знань, досвіду, емоцій, впливу навколишньої соціальної дійсності. Зроблено висновок, що на сьогоднішній день український військовий є носієм світоглядно-ціннісних установок, які є прикладом під час виховання особистості. Важливою рисою військовослужбовця, яка варта наслідування під час формування особистості є служіння Батьківщині. Усвідомлення значущості покладеної на нього захисної місії становить стрижень професійної діяльності та особистісного світогляду військовослужбовця. Український військовослужбовець є також і захисником демократичних цінностей, реального гуманізму, прав й свобод громадян.

Посилання

Атаманчук П., Ніколаєв О. Технологічні основи формування світогляду учнів майбутніми вчителями фізико-технологічного профілю. Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічноїосвіти. 2016. Вип. 7. С. 107-113.

Бех І. Д. Особистість на шляху до духовних цінностей : монографія. Київ – Чернівці: «Букрек», 2018. 320 с.

Грибанова Н. Є. Світовідчуття – модель освоєння світу (постановка проблеми). Культура народов Причерноморья. 2012. № 235. С. 139-141.

Зарванська Л. Процес фoрмувaння грoмaдянськoї свідoмoсті тa грoмaдянськoї пoзиції мoлoді. Матеріали Першої науково-практичної конференції. Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід. 2013. С. 183-184.

Капіца В. Світоглядна культура і ноосферне світорозуміння. Кривий Ріг: Видавничий центр, 2013.592 с.

Крисаченко В. Національні цінності України: сутність, розмаїття, консолідаційний потенціал. Українознавство. 2022. № 1 (82). С. 28-50.

Михайлишин Г. Й. Феноменологія світосприйняття та світорозуміння. Вісник Дніпропетровського університету. 2012. Вип. 22. № 9/2. С. 120-125.

Новосад С. О. Духовна самоактуалізація особистості в умовах громадянського суспільства: українознавча складова. Наука. Релігія. Суспільство. 2010. № 3. С. 207-213.

Розумний М. Суспільна ідея в структурі ідентичності. Ґенеза. Спец. Вип. Київ, 1999. С. 4–17.

Сокуренко О. Формування світорозуміння дитини дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. 2014. № 1. С. 70-74.

Хайрулліна Ю. О. Світоглядна культура особистості: структурно-функціональний аналіз : монографія; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. 235 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-27

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ