ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ У ДЗЕРКАЛІ ПОСТМОДЕРНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2024-19-96-04

Ключові слова:

історична пам’ять, постмодернізм, методологія постмодернізму

Анотація

В роботі розглядається таке явище як історична пам’ять крізь призму постмодернізму. В сучасних дослідженнях присвячених memory studies, доволічасто історична пам’ять розглядається лише як інструмент збереження та поширення ідентичності. Такий погляд не є поганим, адже дозволяє створювати певні інституції для роботи з пам’яттю, а також уніфікувати підходи та практики роботи, але, в свою чергу, втрачається розуміння емоційності та плюральності історичної пам’яті. Особливо під час війни проблеми в історичній пам’яті спільноти набувають ще більшої важливості та можуть впливати на емоційний стан суспільства. Все це дає необхідний поштовх по-новому дивитись на існуючі уявлення суспільства про минуле та на те як суспільство вписує це минуле у теперішнє. Метою дослідження є показати, що історична пам’ять є гармонічною частиною постмодерного сьогодення, а також що процеси в історичній пам’яті відтворюють в собі особливості описані постмодерністами. Саме тому, на думку автора, методологія постмодернізму надає необхідні інструменти для нового погляду на проблеми memory studies в контексті сучасних інформаційних технологій. У дослідженні на основі праць видатних вчених виділені характерні ознаки постмодерної методології такі як: відсутність істини, шизофренічність, стан потоку, постійна рухливість та мінливість; все можна сприймати як текст; смерть гранднаративів; заміна часу на простір; ризоматичність. Далі в основній частині роботи історична пам’ять розглядається з точки зору цих характерних ознак. Досліджуючи історичну пам’ять, на думку автора, її слід розділяти на декілька рівнів: від індивідуального до наднаціонального, коли зіштовхуються взагалі діаметрально протилежні точки зору. Такий перехід до різних рівнів пам’яті дозволяє наочно продемонструвати наявність протирічь та нелогічності в історичній пам’яті. Також при розгляді текстуальності історичної пам’яті, вказується що з розвитком сучасних технологій історична пам’ять перетворюється зі звичайного тексту на кібертекст та гіпертекст. Все це доводить, що історична пам’ять є органічною частиною постмодерну, що дозволяє створювати нові підходи для захисту та розвитку історичної пам’яті в сучасних інформаційних суспільствах. Варто зазначити, що саме постмодерність історичної пам’яті дозволяє їй змінюватись та еволюціонувати, а також зберігатись в найжорсткіших умовах. Також заначимо, що новизна даної роботи полягає в тому, що вона уточнює важливість розуміння історичної пам’яті саме як частини посмодерності, адже зазвичай в роботах присвячених історичній пам’яті описується саме заміна зацікавленості дослідників з історії події на історію людини, але не описується яким чином пам’ять вписується в постмодерну сучасність.

Посилання

Аляйда Ассман. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті. Пер. з нім. К. Дмитренко, Л.Доронічева, О.Юдін. Київ : Ніка-Центр, 2014. 440с.

Колективна пам’ять, примирення і міжнародні відносини: Колективна монографія, наук. ред. Н. Масловські, А. Шептицький; наук. ред. укр. видання А. М. Киридон, С. С. Троян; пер з польськ. В. Ф. Саган. Київ : Ніка-Центр, 2023. 200с.

Шацька Барбара. Минуле – пам'ять – міф. Пер. з пол. Олесь Герасим, наук. ред. Андрій Павлишин. Чернівці : Книги – ХХІ, 2011. 248 с.

Вельш Вольфґанґ. Наш постмодерний модерн. Пер. з нім. А.Л. Богачова, М. Д. Кулатаєвої, Л. А. Ситніченко. Київ : Альтерпрес, 2004. 328 с.

Корж Г. Постмодерністська трансформація історичної пам'яті Світогляд - Філософія – Релігія : Зб. наук. пр. Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. № 1(1)

Анкерсміт Франклін. Постмодерністська «приватизація» минулого. пер. з анг. І. Реброва, В. Склокін Україна модерна. Київ : Критика, 2009. № 4 (15). С. 246–272.

Бауман Зиґмунт. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства. Пер з англ. І. Андрущенка. Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”. 2008. 109 с.

Дельоз Жіль, Ґватарі Фелікс. Щό таке філософія?. Пер. з франц. Я.Тарасюк. Київ : Астролябія, 2015. 270 с.

Бодріяр Жан. Симулякри і симуляція. Пер з франц. В. Ховхун. Київ : Видавництво Соломії Павличко “Основи”. 2004. 230 с.

Jameson Fredric. Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism. Durham : Duke University Press. 1991. p. 438.

Дельоз Жіль, Ґватарі Фелікс. Капіталізм і шизофренія : Анти-Едіп. Пер. з франц. О.Шевченка. Київ : КАРМЕ – СІНТО,1996. 384 с.

Ліотар Жан-Франсуа. Ситуація постмодерну. пер. з франц. Ю. Джулай. Філософська і соціологічна думка. 1995. Вип. 5-6. С. 15-38

Киридон А. Гетеротопії пам’яті : Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті. Київ : Ніка-Центр, 2016. 320 с.

Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху. Пер. з англ. М. Климчука і Т. Цимбала. Київ : Ніка-Центр. 2013. 278 с.

Додонов Р. О. Трансформація концепту «історична пам’ять» у постмайданній Україні. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. 2017. Вип. 38. Том 2. С. 25–32.

Шизофренія URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F

Коннертон Пол. Як суспільства пам’ятають. Пер. з англ. С.Шліпченко. Київ : Ніка-Центр, 2013. 184 с.

Halbwachs Maurice. La mémoire collective. Presses Universitaires de France. Paris, 1968. 205 р.

Татаренко А. Л. «Гіпертекст», «гіпертекстуальність», «ергодична література» : походження та окремі аспекти функціонування термінів. Studia Slovakistica : збірник науков.статей / упор.і відп.ред.: С. Пахомова, Я. Джоганик. Ужгород : О. Гаркуші, Вип. 11 : Елімінація мовних бар'єрів. 2011. С. 102-116.

Завадський Ю. Кібертекст і ергодична література: типологічна модель мережевої літератури Еспена Дж. Аарсета. Studia Methodologica. 2005. №16. С.54-59.

Агеєва Віра. Марсіани на Хрещатику. Літературний Київ початку XX століття. Київ : Віхола. 2023. 408 с.

Загін Кіноманів. Радянська пропаганда про УКРАЇНУ в кіно URL: https://youtu.be/UMMe0KV14NA?si=vKjsVzuH_j7z9o6L (дата зверення 03.06.2022)

Винайдення традиції. За ред. Е. Гобсбаума та Т. Рейнджера. Пер. з англ. М. Климчука. Київ : Ніка-Центр, 2015. 444 с.

Андерсен Б. Уявлені спільноти. Київ : Критика, 2001. 272 с.

Снайдер Тімоті. Шлях до несвободи : Росія, Європа, Америка. перекл. з англ. Г.Герасим. Львів : Човен, 2020. 392 с.

Нора П'єр. Теперішнє, нація, пам'ять. пер. із фр. А. Рєпи. Київ : ТОВ «Видавництво «Кліо», 2014, 272 с.

Вітґенштайн Людвіґ. Логiко-фiлософський трактат. URL:http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/vitgen.html (звернення 14.01.2024)

Deleuze Gilles, Guattari Felix. A Thousand Plateaus Capitalism and Schizophrenia translator B. Massumi. Minnesota:University of Minnesota Press. 1987. P. 632

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-27

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ