ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ТРЕНДІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2023-17-94-21

Ключові слова:

глобальні тренди діджиталізації, економічний розвиток, виклики та можливості глобальних трендів, смарт-економіка

Анотація

Актуальність дослідження глобальних тенденцій діджиталізації значно впливає на розвиток смарт-економіки, що визначається використанням передових технологій для підвищення продуктивності, ефективності та конкурентоспроможності економіки. Загальною метою цих технологічних та цифрових трансформацій є створення економіки, яка є більш інтелектуальною, гнучкою, конкурентоспроможною та сталою. Однак, разом з новими можливостями, виникають виклики, такі як питання конфіденційності даних, кібербезпеки та соціально-економічних нерівностей, які вимагають уважного вирішення. Мета дослідження – здійснити аналіз впливу глобальних трендів діджиталізації на розвиток смарт-економіки. Об’єктом дослідження є глобальні тренди діджиталізації сучасного технологічного розвитку. Предметом дослідження – вплив глобальних трендів діджиталізації на розвиток смарт-економіки. Завдання дослідження: 1) виявити кластери цифрової промисловості та прослідкувати вплив сучасних трендів діджиталізації на сучасний економічний розвиток; 2) формування моделі цифрової трансформації економіки як якісний прорив у сфері інновацій; 3) дослідити можливості впливу сучасних трендів діджиталізації на сучасний економний розвиток. Методологія дослідження включає епістемологічний аналіз, в основі якого розгляд ролі знань у цифровій епохі та впливу цифрової трансформації на створення, розповсюдження та сприйняття інформації. Це включає в себе розуміння того, як цифрові технології впливають на розвиток інтелектуального знання та економіки. Соціально-конструктивістський аналіз сприяв дослідженню того, як суспільство конструює своє розуміння та прийняття цифрової трансформації та як це впливає на розвиток смарт-економіки. Антропологічний аналіз включає розгляд впливу цифрової трансформації на суспільство та індивідуальність, включаючи зміни в культурі, способах взаємодії та сприйняття світу. Доведено, що цифрові трансформації в сучасному економічному розвитку сприяють розвитку інновацій та стимулюють діяльність стартапів. Швидкий доступ до технологічних ресурсів та глобальний обмін ідеями роблять екосистему сприятливою для новаторських підходів. Загалом, глобальні тренди діджиталізації не лише змінюють технологічний ландшафт, а й перетворюють спосіб функціонування економіки. Смарт-економіка відкриває нові можливості для сталого росту, інновацій та поліпшення якості життя, але вимагає уважного вирішення викликів, пов’язаних із безпекою, приватністю та регулюванням. Всі цифрові тренди діджиталізації можуть привести до впровадження смарт-технологій, які допомагають вдосконалювати управління ресурсами, що сприяє сталому розвитку та екологічній ефективності. Таким чином, теоретичне та практичне значення аналізу впливу цифрової трансформації на сучасний економічний розвиток визначається розвитком нових концепцій, теорій, а також реальним впливом на економічний, соціальний та екологічний простір.

Посилання

Бугайчук О. В. Міжнародний досвід управління соціально-економічним розвитком високорозвинутих держав. Геостратегічні трансформації та траєкторія національної безпеки в контексті відбудови і сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 травня 2023 року, м. Запоріжжя) / наук. ред. Н. Г. Метеленко ; Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету. Одеса : Олді+, 2023. С. 195–199.

Воронкова В. Г., Нікітенко В. О. Філософія цифрової людини і цифрового суспільства: теорія і практика : монографія. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. 460 с.

Промисловий потенціал складних соціально-економічних систем цифрового суспільства: макро- мезо- та мікрорівень : колективна монографія / за ред. доктор філософських наук, проф. В. Г. Воронкової, доктор економічних наук, проф. Метеленко Н. Г. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 480 с.

Воронкова В. Г., Нікітенко В. О., Череп А. В., Череп О. Г. Європейська гуманістична візія в управлінні людським розвитком як основа досяг нення прогресу. Modern trends in science and practice. Vol. 1 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2021. C. 24–30.

Воронкова В. Г., Нікітенко В. О. Світові тенденції переходу до сталого розвитку на основі цифрових технологій (на прикладі США і Китаю). Modern trends in science and practice. Vol. 2 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing. Services, 2022. C. 31–40.

Buhaychuk, Oksana, Nikitenko, Vitalina, Voronkova, Valentyna, Andriukaitiene, Regina & Malysh Myroslava. Іnteraction of the digital person and society in the context of the philosophy of politics. Interacción persona digital y sociedad en el contexto de la filosofía política (Взаємодія цифрової людини і суспільства в контексті філософії політики). Cuestiones políticas. Vol. 40 № 72 (2022): 558–572.

Voronkova Valentina, Nikitenko Vitalina, Metelenko Natalya. AGILE- economy as a factor in improving the digital society (AGILE-економіка як фактор вдосконалення цифрового суспільства). Baltic Journal of Economic Studies. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022, Vol. 8. № 2. P. 51–58.

Воронкова В. Г. Кластери цифрової промисловості як нова рушійна сила та ключовий чинник розвитку. Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2023.184 с. С. 10–12.

Слюсарь М. Ю. Мережеві платформи як чинник розвитку цифрової економіки. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 травня 2023 року / за заг. ред. проф. А. М. Ткаченко. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 174–178

Мар’єнко В. Ю. Діагностика проблем цифрової трансформації в умовах глобальних викликів та можливостей. Геостратегічні трансформації та траєкторія національної безпеки в контексті відбудови і сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 травня 2023 року, м. Запоріжжя) / наук. ред. Н. Г. Метеленко ; Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету. Одеса : Олді+, 2023. С. 107–111.

Олексенко Р. І. Політика забезпечення конкурентоспроможності України на світовому продовольчому ринку в умовах глобалізації: тенденції та перспективи. Мелітополь : Колор Принт. 2011. 200 с.

Цифрова трансформація промислового менеджменту: теорія і практика: монографія / за ред. д.філософ.н., проф. В. Г. Воронкової, д.е.н., проф. Н. Г. Метеленко. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 816 c.

Череп А. В., Нікітенко В. О., & Воронкова В. Г. Становлення і розвиток концепції людської безпеки як чинник людського розвитку та досягнення прогресу. Соціально-гуманітарні виміри правової держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 14 квітня 2023 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2023. С. 103–107.

Череп А. В., Воронкова В. Г., Череп О. Г. Вплив цифрової економіки на прискорення відновлення економіки після пандемії і російсько-української війни. Сімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки : матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Львів, Україна; м. Переворськ, Польща, 22–23 березня 2023 р.) / редкол.: О. Патряк та ін. ; ГО «Наукова спільнота»; WSSG w Przeworsku. Львів : ФО-П Шпак В. Б., 2023. С. 45–47.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-28

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ