ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2022-11-88-17

Ключові слова:

правові засади, інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, реалізація права, цифрове суспільство.

Анотація

В статті проаналізовано правові засади реалізації права інтелектуальної власності в умовах цифрового суспільства. Визначено, що забезпечення розвитку сфери інтелектуальної власності, передусім її складника – реалізації права інтелектуальної власності, як важливого елементу національної інноваційної системи та базису інноваційної економіки держави, можливе за наявності належної нормативно-правової бази, адаптованої до сучасних соціально-економічних та політичних умов. В процесі дослідження встановлено, що сучасне право проходить етап пошуку балансу приватно-правових та публічно-правових інтересів як в соціальній практиці, так і в правовому регулюванні задля гармонійного розвитку суспільства. Такого підходу варто дотримуватися і щодо суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності, де перетинаються приватні та публічні інтереси. З’ясовано, що правові засади у сфері реалізації права інтелектуальної власності містять закони, підзаконні нормативно-правові акти та міжнародні конвенції і договори, ратифіковані Верховною Радою України. Виявлено, що стрімкий технологічний прорив у світі ставить перед правом інтелектуальної власності нові виклики. Проаналізовано стан і зміст правових норм щодо інтелектуальної власності та виявлено, що вони є основою реалізації права інтелектуальної власності. Встановлено, що законодавство України з інтелектуальної власності потребує подальшої розбудови, оновлення, збалансованості, гармонізації з міжнародно-правовими нормами та стандартами. Запропоновано систематизувати норми права у досліджуваній сфері шляхом кодифікації.

Посилання

Воронкова В. Г., Капітаненко Н. П., & Нікітенко В. О. Правові засади захисту інтелектуальної власності у цифровому суспільстві. ScienceRise: Juridical Science. 2019. № 4 (10). С. 32–37.

Капітаненко Н. П. Правові засади адміністративно-правового регулювання у сфері реалізації права інтелектуальної власності. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 2. Т. 2. С. 38–42. URL: http://pjv.nuoua.od.ua/ v2-2_2019/10.pdf

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : ратифіковано Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Ст. 2021.

Божко В. Аналіз співвідношення змісту термінів «засада» і «принцип» крізь призму правових позицій Конституційного Суду України. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. 2011. Вип. 54. С. 124–132.

Підопригора О. А. Окремі проблеми правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 2. С. 23–28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Unzap_2002_2_8

Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства України у сфері інтелектуальної власності: монографія / за заг. ред. О. П. Орлюк ; кол. авторів. Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2010. 380 с.

Право інтелектуальної власності: Акад. курс : підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін. ; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.

Троцька В. Публічні інтереси суспільства = приватні інтереси авторів. чи можливе досягнення рівноваги в цифрову епоху? Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 2. С. 5–16.

Капітаненко Н. П. Генезис адміністративно-правового регулювання у сфері реалізації права інтелектуальної власності. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 275–279.

Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. 584 с.

Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. ст. 64. Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності : Указ Президента України 29 вересня 2017 року № 299/2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/299/2017#Text

Кодинець А. О. Право інтелектуальної власності в умовах дії воєнного стану. Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2022, м. Київ) : ел.збірник / упоряд.: В. С. Парненко. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 127–133.

Капітаненко Н. П. Адміністративно-правовий захист авторських прав: стан законодавства. Право і суспільство. 2017. № 3. С. 129–134.

Орлюк О. П. Сфера інтелектуальної власності як предмет правового регулювання: проблема конкуренції законів. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2009. № 6. С. 25–32.

Шабалін А. Про деякі аспекти систематизації законодавства у сфері права інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2022. № 2. с.15–24.

Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України : Закон України від 01 квітня 2022 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-IX#Tex

Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну : Закон України від 22 травня 2022 р. № 2265-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2265-20#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-25

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА