КОНКУРЕНЦІЯ В НАУЦІ ТА КУЛЬТУРНО-ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ

Автор(и)

  • Олег Кубальський Національний педагогічний університет імені М .П. Драгоманова, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6071-592X

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2022-11-88-13

Ключові слова:

наука, конкуренція, культура, гуманізм, загальнолюдські цінності.

Анотація

Всебічно досліджується природа конкуренції в контексті наукового розвитку. Сучасна наука, спільнота дослідників, сфера комерційного застосування наукових здобутків – висококонкурентне середовище. В той же час, наука має залишатися фундаментальною опорою для людяності на подальшого прогресу людства. Отже, надмірна прагматизація та утилітаризм в науці та технологічній сфері мають стримуватися культурними чинниками. В цьому плані надзвичайно актуальності набуває привнесення в наукову сферу цінностей гуманізму, людиноцентризму. Підкреслюється, що конкуренція в науці з одного боку сприяє появі нових відкриттів, підтриманні духу змагальності у досягненні найкращих результатів, а з другого боку – робить науковий процес більш прагматичним та комерціалізованим. Здійснюючи пізнавальну діяльність, суб’єкти науки ведуть боротьбу не тільки за найкращий результат як такий, але й за оволодіння істиною як найбільш адекватною системою знань. Наголошується на значенні гуманістичних спонукальних чинників розвитку науки, що сприятиме утвердженню творчості та незаангажованості у науковій діяльності. Для відтворення зазначених чинників важлива загальносуспільна атмосфера щодо ставлення до науково-дослідної діяльності – утвердження у суспільній думці, державній політиці значущості й поваги до праці науковця. З гуманістичних позицій діяльність науковців має бути спрямована не на створення нової зброї, засобів руйнування природного середовища, а на покращення адаптивних можливостей людини, створення умов для її гармонійного існування з розширеними можливостями у різноманітних вимірах: соціальному, біологічному, технологічному, інформаційно-комунікаційному тощо.

Посилання

Александрова О. С. Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук. Сімферополь, 2004. 11 с.

Боголіб Т. М. Конкуренція університетів: світовий досвід і українські реалії. Вісник Національної академії наук України. 2012. № 10. С. 31–41.

Бургун І. В. Підготовка компетентного випускника як реалізація гуманістичної місії середньої освіти. Народна освіта. 2014. Випуск 3 (24). URL: http://narodnaosvita.kiev.ua

Буяшенко В. Наука сьогодення: від академізму до соціального сервісу. Вісник Академія праці, соціальних відносин і туризму. 2019. № 3. С. 7–12.

Веллингтон П. Стратегии кайдзен для успешных продаж / пер. с англ. под ред. А. Заболотной. СПб. : Питер, 2004. 272 с.

Воронкова Валентина, & Кивлюк Ольга. Людина у освітньому просторі smart-суспільства. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманов, 2017.

Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina, & Nikitenko Vitalina. Humanistic management in the context of phylosofic anthropology: human dimension. Нова парадигма. 2016. Вип. 129. С. 64–76.

Галицька М. М. «Культура» та «освіта»: взаємозумовленість понять. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. Вип. 4. С. 28–33. Дараган Н. Д. Наука и гуманизм. Вестник Таганрогского государственного педагогического института имени А. П. Чехова. 2008. № 2. С. 10–15.

Донникова И. А. Антропологическая сложность как феномен постнеклассического гуманитарного знания. Інтегративна антропологія. 2016. № 2. С. 9–13.

Ільницький Д. О. Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі: інтелектуально-ресурсний вимір: дис. … д-ра економ. наук. Київ, 2016. 512 с.

Людина в есенційних та екзистенційних вимірах / В. Г. Табачковський, А. М. Дондюк, Г. І. Шалашенко та ін. ; НАН України ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. Київ : Наукова думка, 2004. 246 с.

Максимов С. В. Конкуренция и наука. Российское конкурентное право и экономика. 2019. № 2 (18). С. 4–5.

Мельник В. Науково-технічні реалії в гуманістичному вимірі. Соціогуманітарні проблеми людини. 2005. № 1. С. 9–17.

Нікіфорова І. І. Конкурентні відносини у суспільстві як обʼєкт державного регулювання. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. Вип. 4 (19). С. 68–76.

Остропольська З. М. Техногенна культура: антропологічні виміри. Культура України. 2016. Випуск 52. С. 29–36.

Постанова Президії Національної академії наук України від 11 липня 2018 року № 241 «Про підсумки оцінювання діяльності наукових установ НАН України». URL: https://ips.ligazakon.net/document/MUS30360.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 1999. 720 с.

Стасюк Г. Розвиток освіти в «організованому суспільстві»: українські реалії та перспективи. Проблеми гуманітарних наук. Філософія. 2014. Вип. 33. С. 141–150.

Хайруллин Р. Н. Конкуренция научных теорий и научный прогресс. Вестник Башкирского университета. 2011. Т. 16. № 2. С. 501–504.

Шедяков В. Е. Культура как фактор общественных трансформаций. Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. 2016. Вип. 11. С. 123–127.

Шумка М. Л., & Шандрук І. С. Трансформація гуманістичних ідей в сучасності. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації: щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. С. 1–25.

Ясниська Н. Деякі аспекти державного управління наукової діяльністю вищих навчальних закладів в умовах реформування галузі. Демократичне врядування. 2016. Вип. 16–17. С. 1–11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-25

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ