РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКОЇ КАТЕГОРІЇ «СВОБОДА»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2022-11-88-06

Ключові слова:

свобода, багатоаспектність, відповідальність, «пізнана необхідність», позитивна і негативна свобода, екзистенціалізм, «втеча від свободи»

Анотація

Постановка проблеми. Проблематика свободи є однією з центральних у класичній та сучасній філософській науці. За своєї природою вона є складним, неоднорідним явищем. Її якісні характеристики змінювалися в силу обставин, які диктувалися умовами того чи іншого періоду розвитку людської цивілізації. У зв’язку з цим виникла множинність поглядів, які лише розширили визначення свободи. Мета дослідження. Відповідно, метою статті є дослідження, направлене на розуміння категорії «Свобода» представниками філософії різних історичних періодів (від Античних часів до Новітньої філософії) і визначення місця власне свободи в житті індивіда. Завдання дослідження: проведення ретроспективного аналізу категорії «Свобода» та демонстрація з цього приводу позицій представників філософської науки. Мета статті визначила застосування наступних методів дослідження: аналізу, індукції, діалектичний, герменевтичний, а також методи логічного і історичного аналізу. Таким чином, аналізуючи погляди філософів, які досліджували значення свободи та визначали її місце в житті людини, найважливіша теза буде про те, що кожен з дослідників зміг зробити свій неповторний внесок в її розуміння. Беззаперечно, свобода – це базис особистого і суспільного життя людини незалежно від сфери. Вона багатогранна й фундаментальна, оскільки, по-перше, доволі складно чітко визначити її дефініцію, а по-друге, свобода всебічно виражає складні діалектичні процеси світового розвитку. У зв’язку з кардинальними глобалізаційними змінами у світі, аксіологічними орієнтирами людини, тотальною цифровізацією, які відбуваються у ХХІ сторіччі з надшвидкими темпами, доволі складно уявити що саме буде зі свободою і якою буде її реальна ціна. Прогнозувати, як буде розумітися свобода впродовж цього століття і надалі майже неможливо, оскільки час буде диктувати свої вимоги, а кордони свободи можуть як розширюватися, так і зменшуватися. Головним висновком щодо даної філософської категорії буде наступне: людина має, а іноді і приречена бути вільною, проте за кожні свої дії та прояви свободи має нести відповідальність.

Біографія автора

Олександр Ігорович Об'єдков, Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри філософії, соціології та політології

Посилання

Герман К. Ю. Розвиток ідеї свободи в філософських та правових дослідженнях. Право та інновації. 2015. № 3. С. 115–123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_3_18

Занфірова Т. А. Сутність феномена свободи через історико-правовий аналіз.Часопис Київського університету права. 2016. № 3. С. 19–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_3_5

Коваленко О. В. Свобода людини: природний і державний аспекти (Т. Гоббс, Дж. Локк). Держава і право. 2012. Вип. 56. С. 101–103. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/64317/18-Kovalenko.pdf?sequence=1

Налуцишин В. В. Уявлення про соціальний контроль та правовий порядок у філософсько-правових поглядах І. Канта, І. Фіхте, Ф. Шеллінга, Г. Гегеля та Л. Фейєрбаха. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 4. С. 183–187. URL: http://lsej.org.ua/4_2017/49.pdf

Nikitenko, Vitalina. The impact of digitalization on value orientations changes in the modern digital society. Humanities Studies. 2019. Випуск 2(79). С. 80–94.

Остапець І. Особливості формування поняття «свободи» у філософії нового часу (логіко гносеологічний аспект). Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії. 2014. Вип. 4. С. 36–43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2014_4_6

Осядла М. В. Свобода як цінність права (теоретико-правовий аспект) : дис. … кандидата юридичних наук : 12.00.01/ Осядла Марія Володимирівна. Київ, 2016. 202 с.

Cмілик, Андрій. Проблема свободи й відповідальності у філософії екзистенціалізму. In: Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2016, nr. 2/2(18), pp. 30–34. URL: %20ekzistentsIalIzmu.pdf

Терзі О. С. Політико-правові погляди Ш. Монтеск’є / О. С. Терзі, Л. Ю. Заставська. Наука. Релігія. Суспільство. 2012. № 4. С. 110–113.

Щадило О. І. Аксіологія феномена свободи у трансформаційних суспільствах : дис. … кандидата юридичних наук : 12.00.12 Л., 2018. 204 с. URL: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55973

Ярунів М. І. Аксіологічно-нормативна парадигма свободи волі людини : дис. … кандидата юридичних наук : 12.00.12. Л., 2018. 191 с. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/461

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ