ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2024-19-96-09

Ключові слова:

політична еліта, політична система, демократія, авторитаризм, тоталітаризм, правовий порядок

Анотація

Дослідження відображає взаємозв’язок між політичною елітою, як важливої частини структури політичної системи, та формуванням правових норм. Дослідження виокремлює основні аспекти політичних еліт, виявляє генералізований вплив еліт на політичні системи та на їх розвиток, і крім цього аналізує особливості формування правового порядку у контексті різноманітних політичних устроїв. Взаємозв’язок між політичною системою та правовим порядком є ключовим для забезпечення стабільності та розвитку суспільства. Лише шляхом спільних зусиль політичних та правових інститутів можна забезпечити ефективне функціонування правового порядку та вирішення актуальних соціальних проблем. Мета статті – здійснити структурований аналіз впливу глобальних тенденцій на розвиток політичних еліт, а також визначення наслідків цих трансформацій. Результати дослідження свідчать про те, що сучасні світові тренди, такі як глобалізація, цифровізація, демократизація суспільства, війни та конфлікти, природні катаклізми та демографічні зміни, мають значний та неоднозначний вплив на формування політичної еліти, як складову частину політичних систем. Сучасність з її як позитивними, так з негативними явищами змушує переосмислювати такі філософські поняття як етика та мораль в контексті політичних еліт. Водночас виникає питання що до світогляду сучасних політичних еліт, а також до методів їх керування. Як відомо, що більше половини людей на планеті живуть у країнах, де у 2024 році відбудуться загальнонаціональні вироби, і така знакова подія станеться уперше та матиме неабиякий вплив на суспільство. Практичне значення дослідження полягає у більш чіткому розумінні динаміки взаємодії між політичними елітами та правовими порядками, які вони формують, висвітлюючи шляхи гармонізації владних та правових структур в умовах глобалізації та технологічного прогресу. Втім, такі тренди як війни, конфлікти та катаклізми часто призводять до зміцнення авторитарних владних структур, збільшення військового контролю та обмеження громадянських свобод, що може вести до громадянських протестів та ерозії демократичних стандартів. В цілому, сучасні тренди вимагають від держави балансу між адаптацією до глобальних викликів та збереженням основ демократії та правової держави. Необхідність в адаптивному правовому регулюванні та гнучких політичних системах, здатних відповідати на швидкі зміни, є ключовою для забезпечення стабільності та розвитку в умовах зростаючої непередбачуваності глобального контексту.

Посилання

Drechsler H., Hiligen W., Neumann, F., et al. Gesellschaft und Staat, Lexikon der Politik (9., neubearbeitete und erweiterte Auflage), Verlag Franz Vahlen, Munich 1995.

Lempert R., Sanders J. An Invitation to Law and Social Science, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1990.

WJP Rule of Law Index 2023 Global Press Release. World Justice Project, 2023. URL: https://worldjusticeproject.org/news/wjp-rule-law-index-2023-global-press-release

Буник В. Поняття політичної системи суспільства: теоретичний аспект. Науковий вісник Ужгородського університету, 2010, 15, 7-10.

URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7932/1/%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%A2%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%87%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%98%20%D0%A1%D0%A3%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90.pdf

Герасіна Л. М. Глобальна конструкція політичної системи світу в умовах геополітичних зрушень сучасності. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2014, № 4 (23). URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/8381/1/Gerasina_140.pdf

Гільбурт А. М. Політична та правова система суспільства: співвідношення і взаємодія. Порівняльно-аналітичне право, 2018. 6 26-30.

URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/7dc68e0d-88ef-4da9-858e-83891f880413/content

Козицький А. Сьогодні збудувати тоталітарне суспільство в країнах Заходу чи в Україні – неможливо. Львівський університет, 2022. URL: https://lnu.edu.ua/sohodni-zbuduvaty-totalitarne-suspilstvo-v-krainakh-zakhoduchy-v-ukraini-nemozhlyvo-andriy-kozytskyy/

Марчук В.М. Теорія держави і права. Київ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ: КНТЕУ, 2021. – 423 с

Семке Н.М. Політологія. Модульний курс: навчальний посібник. Харків, 2009.

Сухонос В. В. Теорія держави і права. Університетська книга, 2023.

Пітерсон Дж. За межами порядку. Ще 12 правил життя; пер. з англ. О. Панич. Київ: Наш формат, 2021. 400 с.

Платон Держава / Пер. з давньогр. Д.Коваль. Київ: Основи, 2000. 355 с.

Шуміло М., Панасюк О.В. Теорія держави та права. Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сумська філія, Каф. юрид. дисциплін. Суми: Мрія, 2023.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-27

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ