ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ ТРАНСГУМАНІЗМУ: МЕТОДОЛОГІЯ ЦИФРОВОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2023-16-93-01

Ключові слова:

трансформація людини, трансгуманізм, кіборги, цифрова антропологія, кіберг-антропологія

Анотація

В статті зроблено спробу проаналізувати проблему трансформації людини у контексті трансгуманізму та методології цифрової антропології. Дана концепція включає концепцію кіборга та пов’язану з нею проблематику інтернет-антропології. В інформаційному суспільстві відбулася зміна парадигми реконструкції людської суб’єктивності, в контексті якого на передній план вийшов кіборг як “cybernetic organism”. Метою дослідження є концептуалізація трансформації людини у контексті трансгуманізму та методології цифрової антропології. Об’єктом дослідження є трансформація людини як соціального феномена у контексті трансгуманізму. Предметом дослідження метаантропологічний дискурс (методологія) трансформації людини у концепції трансгуманізму. Ми доповнюємо поняття метаантропології Назипа Віленовича Хамітова поняттям цифрової антропології, яка є актуальною для ХХІ сторіччя. Більшість антропологів, які використовують термін «цифрова антропологія», мають на увазі саме онлайн та інтернет-технології. Більш широке вивчення технологій та міжособистісних відносин може відноситися до інших областей антропологічних досліджень, таких як антропологія кіборгів. Мережевий антропологічний дискурс – це застосування традиційних етнографічних методів дослідження у контекст інформаційного суспільства, яке переміщує поле дослідження з офлайн в онлайн, опосередкованого Інтернетом. Метафора кіборга пропонує новий спосіб розуміння онтології людини. У результаті проведеного дослідження проаналізовано проблеми трансформації людини у контексті трансгуманізму; виявлено антропологічний образа кіборга як пост-людини, наділеної «кібернетичним організмом»; розкрито особливості цифрової (кіборг-антропології, інтернет-антропології) антропології як складових метаантропології; 4) представлено характеристику нової суб’єктивності гібридної людини у постмодерністському дискурсі. Зіткнення з кіборгізацією людей може стати ключем до розуміння реконструкції людської суб’єктивності та відповідних соціальних і культурних змін в інформаційну епоху. Використання концепції кіборг-антропології може поглибити розуміння метаантропології та антропологічної спільноти як нової наукової парадигми, про яку мріяв Томас Кун.

Посилання

Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. Пер. з фр. В. Ховхун. Київ : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. 230 с.

Воронкова В. Г., Нікітенко В. О. Філософія цифрової людини і цифрового суспільства: теорія і практика : монографія. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. 460 с.

Кивлюк О. П., Воронкова В. Г., Нікітенко В. О. Цифрові права людини як вираження цифрових атрибутів: соціально-філософське обґрунтуваня. Освітній дискурс : збірник наукових праць / голов. ред. О. П. Кивлюк. Київ : ТОВ « Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація». 2023. Випуск 44 (4–6). С. 7–22.

Свириденко Д. Б. Метаантропологія як методологія дослідження феномена академічної мобільності. Культура і сучасність. 2014. № 1. С. 9–13.

Франкл В. Людина у пошуках справжнього сенсу: психолог у концтаборі / пер. з англ. О. Замойська. Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. 160 с.

Фукуяма Ф. Ідентичність. Потреба в гідності й політика скривдженості / пер. з англ. Т. Сахно. Київ : Наш Формат, 2020. 192 с.

Фюрст М., Тринкс Ю. Філософія / пер. з нім. В. Кебуладзе. 2-е вид. Київ : Дух і літера, 2020. 544 с.

Хамiтов Н. В. Філософська антропологія як метаантропологія: метатеорія соціогуманітарного знання і філософія буденного, граничного та метаграничного буття людини. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2015. № 2. С. 27–41.

Хамітов Н. В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту : монографія. Київ : КНТ, 2018. 394 с.

Харарі Ю. Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього / пер. з англ. Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля». 2016. 544 с.

Хейлз К. Н. Як ми стали постлюдством. Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформатиці / пер. з англ. Київ : Ніка-Центр, 2013. 426 с. (Серія «Зміна парадигм»).

Шелер М. Місце людини в Космосі. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. Л. Губерського. Київ : Знання, 2009. С. 261–269.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-13

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ