ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ГАДЖЕТИЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЕВОЛЮЦІЇ ВІД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДО РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2020-4-81-12

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність, гаджетизація, цифровізація, регіоналізація, глобалізація, четверта промислова революція

Анотація

У статті висвітлена сутність формування концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у контексті розвитку глобальних тенденцій сучасного світу.

Актуальність дослідження пов’язана з тим, що характеристики мають черти Четвертої промислової революції та трансформацію глобальних тенденцій від уніфікаційних інтеграційних процесів до диверсифікованих структурних течій. Зіставлена необхідність втілення принципів регіоналізації та локального протекціонізму, на разі із інноваційною необхідністю інтеграції із концепціями гаджетизації та цифровізації. Співвідношення діяльності корпоративної соціальної відповідальності на ринку із трансформаційними змінами світу в умовах сучасної кризи.

Мета статті – сфокусовано дослідити категоріальні та понятійніособливості принципів становлення діяльності КСВ в умовах сучасних глобальних тенденцій світу. Розглянути та розкрити унікальну умовність формування концепції корпоративної соціальної відповідальності на принципах регіоналізації та локального протекціонізму.

Новизна та результати дослідження показують, що зосередженість на розвитку лише технологій є обмежена. Важливість розкриття впливу технологій на добробут людей, світовий прогрес, розширення можливостей науки і людини, а саме впровадження концепції корпоративної соціальної відповідальності із своїми принципами та нормами на всіх рівнях господарювання, забезпечить втілення спільних цінностей, гнучких форм управління та взаємодію із новими технологіями Четвертої промислової революції 4.0, разом із осмисленням проривів у цифрових технологіях та адаптацією до їхніх впливів

Посилання

Azhazha M. A., 2012. Monitorynh yak instrument zabezpechennia yakosti derzhavnykh ta munitsypalnykh posluh. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. 50. 270-277.

Azhazha M. A., 2006. Teoretyko-medolohichni zasady kontseptsii liudskoho kapitalu. Efektyvnist suchasnoho menedzhmentu orhanizatsii: zb. nauk. prats. Kh.: KhIMB. 267-271.

Regina Andriukaitienė, Valentyna Voronkova, Olga Kyvliuk, Marina Maksimenyuk, Aita Sakun, 2017. Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of management. Problems and Perspectives in Management. 15 (1-1). 220-226.

Cappel, O. L., 2004. Globalizacia. Ukrainska diplomatuchna enciklopedia. Kyiv. 706.

Voronkova, V. H., 2008. Globalizacia yak process yniversalizaciy stosynkiv mij derjavoy ta runkom. GumanItarniy visnik ZaporIzkoyi derzhavnoyi Inzhenernoyi akademiyi. Zaporizhzhia: ZDIA 35. 15-35.

Winck, B., 2020. JPMorgam officially forecasts a coronavirus-driven recession will rock the US and Europe by July. Available at: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/coronavirus-fuel-recession-forecast-us-europe-economic-july-market-jpmorgan-2020-3-1028994637/ (accessed 16 April 2020).

Andriukaitienė, R., Žukauskas, P. & Vveinhardt, J., 2018. Management Culture and Corporate Social Responsibility, London: IntechOpen. 66-67.

Fishuk V., Matushko V. & Chernev E. ta in., 2018. Ukraina 2030E-Kraina iz rozvunytoy cifrovoy ekonomikoy.

Available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (accessed 16 April 2020).

Petrov, A. & Ivanin, A., 2017. Spasenie v cifre. Cifrovizacia osnovnoi front mirovoi konkyrencii” Available at: https://finval.ru/about/articles/spasenie-v-tsifre-tsifrovizatsiya-osnovnoy-front-mirovoy-konkurentsii-/ (accessed 16 April 2020).

Kramer, M., 2020. Coronavirus is putting corporate social responsibility to the test. Available at: https://hbr.org/2020/04/coronavirus-is-putting-corporate-social-responsibility-to-the-test (accessed 16 April 2020).

Hantsovskyi, O. A., 2019. Korporatuvna social’na vidpovidalnist’: innovaciynist, iniciativnist’, konkyrentnospromojnost”. Zaporizhzhia, Moloda nauka ZNU. 2019. 388.

Nikitenko Vitalina, Andriukaitiene Regina, Punchenko Oleg, 2019. Developing corporate management to improve the quality of customer service. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 1 (78). 140-153.

Maksymeniuk M.Yu., Nikitenko V.O., 2016. Formuvannia paradyhmy informatsiino-komunikatyvnoho suspilstva yak riznovydu skladnoi sotsialnoi systemy i vzaiemodii. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. 66. 266-278.

Oleksenko R.I., Afanasieva L. V., Muzia Ye. M., Koleva K., 2017. Mizhkulturnyi dialoh v konteksti yednannia Ukrainy. Ukrainoznavchyi almanakh. 21. 15-20.

Oleksenko R.I., 2013. Hlobalni problemy filosofii vid Antychnosti do sohodennia v dyskursi rynkovykh transformatsii. Prydniprovski sotsialno-humanitarni chytannia: u 6-ty chastynakh. Ch. 2: materialy Dnipropetrovskoi sesii I I Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoiu uchastiu. 148-150.

Pozhuev, V. I., 2010. Osmislennya mistsya i roli informatsiyi u suchasnomu suspIlstvi. GumanItarniy visnik ZaporIzkoyi derzhavnoyi Inzhenernoyi akademiyi. 42 4-13.

Popov, S. M., 2010. Naukova paradigma sub’Ekt-sub’Ektnogo upravlInnya v umovah suchasnogo kontinuumu. GumanItarniy vIsnik Zaporizkoyi derzhavnoyi Inzhenernoyi akademiyi. 43. 166-175.

Postol, A. A., 2010. PostmodernIzm yak suchasna sotsIalno-polItichna realnIst. GumanItarniy vIsnik ZaporIzkoyi derzhavnoyi Inzhenernoyi akademiyi. 42. 69-79.

Publichne upravlinnia ta administruvannia v umovakh informatsiinoho suspilstva: vitchyznianyi i zarubizhnyi dosvid [Elektronnyi resurs] : monohrafiia, 2017 / red. S. Chernov, V. Voronkova, V. Banakh, ta in. ; ZDIA. Zaporizhzhia : ZDIA. 603. ISBN 978-617-685-027-419.

Sosnin, O. V., Voronkova, V. H. & Azhazha, M. A., 2016. Filosofiya gumanIstichnogo menedzhmentu (sotsIalno-politichni, sotsialno-ekonomichni, sotsialno-antropologichni vimiri): navchalniy posIbnik. ZaporIzhzhya: Dike pole. 356

Upravlinnya lyudskimi resursami: filosofski zasadi: navch. Posibnik, 2006 / V. H. Voronkova, A. G. Belichenko, O. M. Popov ta in. K. : Profesional 576.

Rizhova, I. S., 2009. Stanovlennya i rozvitok dizaynu yak duhovno-praktichnogo fenomena v informatsIyno-kulturnomu prostorI. GumanItarniy vIsnik ZaporIzkoyi derzhavnoyi snzhenernoyi akademiyi. 36. 211-224.

Rizhova, I. S., 2009. Dizayn v tehnIchnih vuzah. Gumanitarniy visnik Zaporizkoyi derzhavnoyi Inzhenernoyi akademiyi. 37. 87-95.

Syniaieva L.V., Oleksenko R.I., Plaksina I.M., 2007. Ekolohichni problemy Ukrainy ta shliakhy yikh vyrishennia. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. 4. 12- 15.

Sosnin O. V., Voronkova V. H., Nikitenko V. O., Maksymeniuk M. Yu., 2017. Informatsiino-komunikatyvnyi menedzhment: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid: navch. posib. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho.

Taranenko H. H., Oleksenko R. Y., Molodыchenko V. V., 2016. Aksyodukhovnaia sostavliaiushchaia v stanovlenyy y harmonyzatsyy sotsyo-kulturnoho bыtyia cheloveka. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii: zbirnyk naukovykh prats. 65. 27-40.

Cherep, A. V. & Ablitsova, T. S., 2009. Rozvitok suchasnogo marketingu ta vimogi do nogo. Visnik Hmelnitskogo natsionalnogo universitetu.1. 202-205.

Cherep, A. V. & Lazneva, I. O., 2005. Metodi upravlInnya vitratami virobnitstva produktssyi ta yih porivnyalniy analiz. Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini. 11. 67-72

Voronkova Valentyna, Metelenko Natalya, Nikitenko Vitalina, Silina Iryna, 2019. System analysis of the economy of sustainable development as environmentally balnced and socially oriented one. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 1 (78). 86-97.

Buhaichuk Oksana, 2019. Strategies of information and innovation activity development at enterprise in digital conditions. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 1 (78). 75-85.

Zhuravel Kristina, 2019. Concept of flexible management at enterprise in digitalization and lean production conditions. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhiа: ZNU. 1 (78). 98-107.

Fursin O. O., 2012. Mekhanizmy sotsialno-oriientovanoho derzhavnoho upravlinnia. Avtoreferat kandydatskoi dysertatsii z spetsialnosti «Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia»: 25.00. 02. Kharkiv.

Fursin O. O., 2012. Shliakhy i napriamy udoskonalennia mekhanizmiv sotsialno-oriientovanoho derzhavnoho upravlinnia na rivni rehionu. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. 48. 172-188.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-05

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ