ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ПРІОРИТЕТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2024-19-96-19

Ключові слова:

потенціал промислового розвитку, регіональна політика, потенціал підприємства, інноваційний потенціал промисловості, стратегічні галузі, промислова політика

Анотація

Економічний розвиток країни не можливий без науково-технічних досягнень, або технологічних інновацій, поява яких може швидко і докорінно змінити наявну структуру економіки, надати їй нового поштовху до розвитку. Наші уявлення щодо інноваційних процесів та їх впливу на економіку ще недостатні, й проблеми оцінки як рівня інноваційності промисловості, так і ефективності технологічних інновацій залишаються актуальними як для наукового пошуку, так і для практичного використання. Структурна політика держави має враховувати вплив інноваційного чинника та можливості інноваційної сфери в подоланні структурних диспропорцій; структурну стратегію необхідно розробляти з позицій вимог суспільства до економіки майбутнього, а також бачення ролі і місця України у складі світової економічної системи. Вкрай гостро ці питання для України постали у 2014 році, тому формування потенціалу промислового розвитку в контексті пріоритетів регіональної політики відновлення України набувають дедалі особливої значущості. Одним з ключових організаційно-економічних заходів проведення реформ має стати повоєнна модернізація промислового комплексу України, яка дасть змогу забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках; такі кроки дадуть змогу в перспективі долати наслідки воєнних руйнувань, сприяти структурно-технологічній перебудові національної економіки, забезпечити її розвиток у процесі відновлення та формування регіональної політики. Мета статті – проаналізувати фундаментальні та прикладні аспекти процесів трансформації потенціалу промислового розвитку в контексті пріоритетів промислової політики відновлення України. Завдання дослідження: 1) проаналізувати передумови та наслідки економічного падіння потенціалу розвитку у промисловості; 2) визначити пріоритети державної політики розвитку промисловості України; 3) окреслити концептуальні положення розвитку стратегічних галузей промисловості в напрямку формування промислової політики; 4) проаналізувати проблеми та визначити перспективи промислового розвитку. Менеджери можуть побудувати нові концептуальні підходи до процесів трансформації потенціалу розвитку промислових підприємств стратегічних галузей у напрямку відновлення України. Управління та адміністрування цих процесів забезпечує можливість формування пріоритетів регіональної політики, що є особливо актуальним для регіонів України, які, як Запорізька область, суттєво постраждали внаслідок збройної агресії рф. Ця тема створює можливість для розвитку міждисциплінарних досліджень, які об’єднують такі наукові сфери, як фінанси, економіка, маркетинг, менеджмент, державне управління, філософія та створює теоретичне підгрунтя для вирішення глобальних проблем трансформації економіки світу.

Посилання

Промисловий потенціал складних соціально-економічних систем цифрового суспільства: макро-, мезо- та мікрорівень : колективна монографія / за ред. д.філософ.н., проф. В. Г. Воронкової, д.е.н., проф. Н. Г. Метеленко. Запоріжжя : Видавничий дім “Гельветика”, 2022. 480 с.

Стан промисловості України. URL: https://fru.ua/images/doc/analitics/2021/promyslovist_1_2021.pdf (дата звернення: 10.05.2024).

Богацька Н.М. Сучасний підхід до оцінки сутності ресурсного потенціалу підприємства. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 3. С. 134–139.

Василик Н.М. Оцінка ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства. Економічний аналіз. 2018. Т. 28. № 3. С. 154–161.

Квасницька Р., Тарасюк М. Структуризація потенціалу підприємства. Вісник КНТЕУ. 2017. № 1. С. 73–82.

Лапін Є.В. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління. Вісник СумДУ. 2007. № 1. С. 63–71.

Латишева О.В. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, складові та особливості управління елементами забезпечення сталого розвитку. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 3(53). С. 126–130.

Навроцький Н.О. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства. Интернаука. 2017. № 1(23). С. 97–101.

Плотницька С.І. Ресурсний потенціал підприємства як фактор побудови ефективної стратегії конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2015. № 4. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4478 (дата звернення: 01.05.2024).

Татар М.С. Дослідження проблем розвитку ресурсного потенціалу будівельних підприємств України в умовах активізації факторів зовнішнього середовища. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 6. Ч. 3. С. 81–86.

Пантелєєв М.С., Шматько Н.М. Формування механізму стратегічного управління потенціалом підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 41. С. 209–215.

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 10.05.2024).

Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. Київ: НІСД, 2014. 152 с.

Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи. Розпорядження КМУ № 680-р від 17.06.2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80#Text (дата звернення: 15.05.2024). Держава має зробити розвиток промисловості пріоритетом. URL: https://gmk.center/ua/opinion/derzhava-maiezrobiti-rozvitok-promislovosti-prioritetom/ (дата звернення: 20.05.2024).

Розвиток індустріальних парків як чинник пришвидшення відновлення економіки України. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/rozvytok-industrialnykh-parkiv-yak-chynnyk-pryshvydshennya-vidnovlennya (дата звернення: 10.05.2024).

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та «зеленої» трансформації енергетичної системи України» № 3230 – ІХ від 30.06.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3220-20#Text (дата звернення: 10.05.2024).

Зелену стратегію України створять на INTERNATIONAL SUSTAINABILITY FORUM 2023 в Києві та Гаазі. URL: https://ucci.org.ua/events/podiyi-partneriv/zelenu-strategiiu-ukrayini-stvoriat-na-international-sustainabilityforum-2023-v-kiievi-ta-gaazi (дата звернення: 17.05.2024).

Засади Зеленої стратегії України за результатами ISF2023 будуть передані уряду. http://reform.energy/news/zasadi-zelenoi-strategii-ukraini-za-rezultatami-isf2023-budut-peredani-uryadu-21897 (дата звернення: 15.05.2024).

Пріоритети-2024: посилення протиповітряного щита держави та розвиток ОПК. URL: https://mspu.gov.ua/news/priorytety-2024-posylennia-protypovitrianoho-shchyta-derzhavy-ta-rozvytok-opk (дата звернення: 01.05.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-27

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ